<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน

ปี 2564

สำนักงานปลัด

กองคลัง
กองช่าง
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ>>>
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(สำนักงานปลัด)
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(กองคลัง)
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(กองช่าง)
ปี 2563
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(สำนักงานปลัด) >>>
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(กองคลัง) >>>
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(กองช่าง) >>>
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ณ จุดบริหารของ อปท.
(Citizen Feedback)
สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ปี 2562
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(สำนักงานปลัด) >>>
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(กองคลัง) >>>
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(กองช่าง) >>>
ปี 2561
สำนักงานปลัด
กองคลัง

กองช่าง
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(สำนักงานปลัด) >>>
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(กองคลัง) >>>
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ(กองช่าง) >>>

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com