<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม


การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565>>>
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564>>>
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ >>>
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน>>>(09/01/2560)

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) >>> (04-04-2565)
แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565>>>(04-04-2565)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>>

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เป็นประธานการประชุมพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปงดอน ประเด็นการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน >>>
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) >>>
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565>>>(04-04-2565)
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>>
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานเพื่่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.ปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) >>> (04-04-2565)
รายงานผลการดำเนินงานเพื่่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.ปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) >>>
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 >>>
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 >>>
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) >>>(11-04-2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) >>>
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน>>>เอกสารแนบ1 , เอกสารแนบ2
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน>>>เอกสารแนบ1 , เอกสารแนบ2
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (การประเมิน ITA) >>>
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส( ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>>
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>>
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>>
 
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com