ข่าวกิจการสภา
ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 2 >>>(02-05-2565)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 >>>(02-05-2565)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1 >>>(31-01-2565)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 2 >>>(27-01-2565)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2565 ครั้งแรก >>>(14-01-2565)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1 >>>(13-01-2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้ง >>>(06-01-2565)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2565 สมัยแรก1 >>>(05-01-2565)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2565 ครั้งแรก >>>(04-01-2565)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญวันเริ่มสมัยและกำหนดวันแต่ละสมัยของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 >>>(04-01-2565)
ประกาศอำเภอแจ้ห่ม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนครั้งแรก >>>(29-12-2564)

ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานผลการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 >>>(20-08-2564)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานผลการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2564 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 >>>(20-08-2564)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 >>>(06-08-2564)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 >>>(01-06-2564)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 >>> (12-03-2564)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 >>>(22-02-2564)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 >>>(28-01-2564)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 >>>(04-01-2564)
ประจำปีงบประมาณ 2563
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 >>> (18-11-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2563 สมัยที่ 4>>>(04-11-2563)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2>>> (19-08-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>> (13-08-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 2>>>(11-08-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>>(07-08-2563)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1>>>(07/08/2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 >>>(20-07-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2563 สมัยที่ 2 >>>(27-04-2563)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 สมัยที่ 1 >>>(23-03-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 >>>(24-02-2563)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 >>>(20-02-2563)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สามัญสมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 >>>(11-02-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 >>>(27-01-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 >>>(27-11-2562)
ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 2 >>>(11-08-2563)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 >>>(25-11-2562)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 >>>(15-08-2562)
บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 >>>(22-11-2562)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2562 สมัยที่ 4 >>>(04-11-2562)
บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 >>>(19-08-2562)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 >>>(15-08-2562)
บันทึกรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 >>>(13-08-2562)
ติดประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน>>>
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 >>>(31-07-2562)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 >>>(17-06-2562)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>>(06-06-2562)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1 >>>(03-05-2562)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1 >>>(03-05-2562)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 >>>(02-05-2562)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 >>>(23-04-2562)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สามัญสมัยแรก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 >>>(04-02-2562)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นของสมัยประชุมของแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปี พ.ศ.2562 >>>(05-02-2562)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยแรก ประจำปี 2562 >>>(17-01-2562)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 >>>(31-10-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>>(18-10-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2562 >>>(24-08-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>>(08-08-2561)
ประจำปีงบประมาณ 2561
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 >>>(29-10-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>>(17-09-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 >>>(24-08-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2562 >>>(24-08-2561)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 >>>(21-08-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 >>>(14-08-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>>(08-08-2561)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 >>>(08-08-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 >>>(04-06-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 >>>(04-06-2561)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 >>>(31-05-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2561 สมัยที่ 3 >>>(15-05-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประรจำปี 2561 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 >>>(22-03-2561)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 >>>(20-03-2561)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 >>>(19-03-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประจำปี 2561 สมัยแรก ครั้งที่ 1 >>>(14-03-2561)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 >>>(12-03-2561)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 >>>(27-02-2561)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สามัญสมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 >>>(07-02-2561)
ประจำปีงบประมาณ 2560
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 >>>(15/11/2560)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 >>>(18/10/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 >>>(25/08/2560)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 >>>(21/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 >>>(11/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 >>>(11/08/2560)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 >>>(10/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 >>>(01/08/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ปิดประกาศรายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 >>>(02/05/2560)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 >>>(28/04/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2560 >>>(18/04/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้น ของสมัยประชุมของแต่ละประชุมสามัญประจำปีของปี พ.ศ.2560 >>>(31/01/2560)
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1>>>(31/01/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียประชุมสมัย สามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 >>>(18/01/2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2560 >>>(23/08/2559)
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2559 >>>(01/08/2559)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2559 >>>(16/05/2559)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญ สมัยที่สอง พ.ศ.2559 >>>(22/03/2559)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้น ของสมัยประชุมของแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปี พ.ศ.2559 >>>(26/01/2559)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การเรียกประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 >>>(18/01/2559)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2559 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2559 >>>(19/08/2558)