กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
โครงการจัดหาเครื่องมือเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชนตำบลปงดอน
โครงการอาหารปลอดภัยผู้คนใส่ใจสุขภาพ
โครงการรู้เท่าทันโรคเบาหวาน
โครงการถวายความรู้แก่พระสงฆ์
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้พิการและทุพพลภาพ
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
   
   
โครงการส่งเสริมแม่เฝ้าระวังลูกเพื่อสุขภาพที่ดีของหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด
   
   
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการใช้สมุนไพรพื้นบ้านชมรมผู้สูงอายุบ้านห้วยสะเหน้า
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการใช้สมุนไพรพื้นบ้านชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ตาใน
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการใช้สมุนไพรพื้นบ้านชมรมผู้สูงอายุบ้านไฮ
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการใช้สมุนไพรพื้นบ้านชมรมผู้สูงอายุบ้านปงดอน
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการใช้สมุนไพรพื้นบ้านชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ตา