<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

สถานะการเงิน - การคลัง
ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดลำปาง >>>เอกสารแนบ(01/04/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) >>>เอกสารแนบ(20/03/2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 >>>เอกสารแนบ(10/01/2565)
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 >>>เอกสารแนบ(11/10/2564)
ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >>> (16-11-2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 >>>เอกสารแนบ(12/10/2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 >>>เอกสารแนบ(07/07/2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 >>>เอกสารแนบ(08/04/2564)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 >>>เอกสารแนบ1 , เอกสารแนบ 2 (08/01/2564)
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง >>>(06/01/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>> (09-10-2563)
ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>> (09-10-2563)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563>>>(09/10/2563)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563>>>(03/07/2563)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563>>>(08/04/2563)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563>>>(08/01/2563)
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563>>>
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 >>>(04/11/2562)
ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562>>>(07/10/2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562>>>(05/07/2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562>>>(10/04/2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562>>>(07/01/2562)
แผนการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>>(01/10/2562)
ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานยอดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>>
รายงานการจ่ายเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 >>>
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ ประจำปีงบประมาณ 2562>>>(31/01/2562)
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ ประจำปีงบประมาณ 2562>>>(31/12/2561)
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ ประจำปีงบประมาณ 2561>>>(30/04/2561)
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ ประจำปีงบประมาณ 2561>>>(28/02/2561)
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ ประจำปีงบประมาณ 2561>>>(31/01/2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2561>>>(10/10/2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561>>>(10/10/2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561>>>(05/07/2561)
ประกาศ องค์การบริการส่วนตำบลปงดอน เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561>>>(01/10/2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561>>>(05/04/2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561>>>(08/01/2561)
ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560>>>(09/10/2560)
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560>>>(09/10/2560)
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560>>>(04/10-2560)
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560>>>(05/09-2560)
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560>>>(04/08-2560)
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560>>>(05/07-2560)
รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560>>>(05/06-2560)
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560>>>(06/10/2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560>>>(06/10/2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560>>>(05/07/2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560>>>(07/04/2560)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560>>>(06/01/2560)
ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ อบต.ปงดอน เรื่อง ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559>>>(07/10/2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com