<
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบังคับตำบลปงดอน
โครงสร้างผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
โครงสร้างพนักงานและพนักงานจ้าง
โครงสร้างสภา อบต.
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถานะการเงิน-การคลัง
ข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีฯ
รายงานการประชุมของผู้บริหาร
คู่มือประชาชน  
คู่มือการปฏิบัติงาน  
ผลิตภัณฑ์ตำบลปงดอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
การป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
แบบฟอร์มต่างๆ
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน  
ประกาศ อบต.ปงดอน  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปงดอน
กระทู้ถาม-ตอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-service ระบบให้บริการออนไลน์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ขอเชิญชวนร่วมโหวดให้คะแนน
ความพึงพอร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การรับบริการ ผ่านการสแกน QR Code

จำนวนผู้เข้าชม

แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ > >>ช่องทางที่ 1 >>>ช่องทางที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
เบอร์โทรศัพท์ 054834654 , 054834669 เบอร์แฟกซ์ 054834654
E-mail : pongdonlp01@gmail.com
www.facebook.com/pongdonlp
นายณรงค์ ไปเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
โทร.0818858244
นายมงคล เป็นแผ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
โทร.0843770467
นายนคร ไหวพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
โทร.0932212399
นายณรงค์ เป็นแผ่น เลขานกยกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
โทร.0895532986
คู่มือรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ >>>
ดาว์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องเรียน >>>
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่อง/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง>>>(27-12-2562)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ >>>(31-10-2561)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 >>>(05-07-2564)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 >>>(05-04-2564)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 >>> (05-01-2564)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 >>> (05-10-2563)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 >>> (03-07-2563)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 >>> (07-04-2563)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 >>> (06-01-2563)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562>>> (07-10-2562)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561>>> (26-09-2561)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560>>>(09-10-2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน >>> (22-02-2560)
 
 
 
 

 

 


หน้าแรก | ข่าวและกิจกรรม | ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง | กิจการสภา | สถานที่ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา

 

©องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน 143 หมู่ที่ 1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 0-5483-4654 , 0-5483-4654 แฟกซ์ 0-5483-4654

E-mail : pongdonlp01@gmail.com